Onomasticon to Cicero's letters /

Shackleton Bailey, D. R. 1917-2005.

Onomasticon to Cicero's letters / by D.R. Shackleton Bailey. - Stuttgart : B.G. Teubner, 1995. - xii, 161 p. ; 22 cm.

3519074265

96222607


Cicero, Marcus Tullius Correspondence --Indexes.


Latin language--Etymology--Names--Indexes.
Statesmen--Correspondence--Rome--Indexes.
Authors, Latin--Correspondence--Indexes.
Latin letters--Indexes.
Names, Latin--Indexes.

PA6366 / .S53 1995

016.937/05/092